_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Nhà hán

Tag: nhà hán

Lục Xuất Kỳ Sơn

Quẻ Quan Âm: Lục Xuất Kỳ Sơn

Đây là quẻ Quan Âm thứ 97 được xây dựng trên điển cố: Lục xuất Kỳ Sơn hay sáu lần ra Kỳ Sơn. Quẻ trung...
Vương Mãn Cầu Hiền

Quẻ Quan Âm: Vương Mãn Cầu Hiền

Đây là quẻ Quan Âm thứ 72 được xây dựng trên điển cố: Vương Mãn cầu hiền hay Vương Mãn tìm hiền tài. Quẻ trung...
mã tiền phúc thủy

Quẻ Quan Âm: Mã Tiền Phúc Thủy

Đây là quẻ Quan Âm thứ 64 được xây dựng trên điển cố: Mã tiền phúc thủy - hay Đổ nước trước ngựa. Đây là quẻ...
đổng trọng thư

Quẻ Quan Âm: Đổng Trọng Tầm Thân

Đây là quẻ Quan Âm thứ 57 được xây dựng trên điển cố: Đổng Trọng tầm thân - hay Đổng Trọng tìm người thân. Quẻ...
mã siêu truy tào

Quẻ Quan Âm: Mã Siêu Truy Tào

Đây là quẻ Quan Âm thứ 54 được xây dựng trên điển cố: Mã Siêu truy Tào - hay Mã Siêu truy đuổi Tào...
khổng minh nhập xuyên

Quẻ Quan Âm: Khổng Minh Nhập Xuyên

Đây là quẻ Quan Âm thứ 51 được xây dựng trên điển cố: Khổng Minh Nhập Xuân - hay Khổng Minh vào đất Xuyên. Đây là...