_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Tào tháo

Tag: tào tháo

Cát Bình gặp nạn

Quẻ Quan Âm: Cát Bình Ngộ Nạn

Đây là quẻ Quan Âm thứ 98 được xây dựng trên điển cố: Cát Bình ngộ nạn hay Cát Bình gặp nạn. Quẻ hạ thuộc cung...
Tào Phi Xưng Đế

Quẻ Quan Âm: Tào Phi Xưng Đế

Đây là quẻ Quan Âm thứ 95 được xây dựng trên điển cố: Tào Phi xưng đế. Quẻ trung bình thuộc cung Tuất. Một mặt trong...
Tam Anh chiến Lã Bố

Quẻ Quan Âm: Tam Anh Chiến Lã Bố

Đây là quẻ Quan Âm thứ 91 được xây dựng trên điển cố: Tam Anh chiến Lã Bố hay anh hùng đánh Lã Bố. Quẻ trung...
đại chiến xích bích

Quẻ Quan Âm: Xích Bích Ao Binh

Đây là quẻ Quan Âm thứ 60 được xây dựng trên điển cố: Xích Bích ao binh - hay Đại chiến Xích Bích. Quẻ hạ...
mã siêu truy tào

Quẻ Quan Âm: Mã Siêu Truy Tào

Đây là quẻ Quan Âm thứ 54 được xây dựng trên điển cố: Mã Siêu truy Tào - hay Mã Siêu truy đuổi Tào...
khổng minh nhập xuyên

Quẻ Quan Âm: Khổng Minh Nhập Xuyên

Đây là quẻ Quan Âm thứ 51 được xây dựng trên điển cố: Khổng Minh Nhập Xuân - hay Khổng Minh vào đất Xuyên. Đây là...
Quẻ Quan Thế Âm Thoại Mai Chi Khát

Quẻ Quan Thế Âm Thoại Mai Chi Khát

Đây là điển cố thứ Mười bảy  trong quẻ Quan Thế Âm, mang tên Thoại Mai Chi Khát (còn gọi là Nói Đến Rừng Mơ...