_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Thời ngũ đại

Tag: thời ngũ đại

Đào Tam Xuân quản soái

Quẻ Quan Âm: Đào Tam Xuân Quải Soái

Đây là quẻ Quan Âm thứ 99 được xây dựng trên điển cố: Đào Tam Xuân quải soái hay Đào Tam Xuân treo ấn...
Đậu Yên Sơn tích thiện

Quẻ Quan Âm: Đậu Yên Sơn Tích Thiện

Đây là quẻ Quan Âm thứ 96 được xây dựng trên điển cố: Đậu Yên Sơn tích thiện Quẻ thượng cát thuộc cung Tuất. Phúc...
Trí Viễn Đầu Quân

Quẻ Quan Âm: Trí Viễn Đầu Quân

Đây là quẻ Quan Âm thứ 80 được xây dựng trên điển cố: Trí Viễn đầu quân. Quẻ thượng cát thuộc cung Mùi. Làm việc...
Đậu Yên Sơn dạy con

Quẻ Quan Âm: Kim Tinh Thí Đậu Nhi

Đây là quẻ Quan Âm thứ 67 được xây dựng trên điển cố: Kim Tinh thí Đậu Nhi hay Kim Tinh thử Đậu Nhi. Quẻ...