_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee

Văn Hóa Truyền Thống

Văn Hóa Truyền Thống
Văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam về tín ngưỡng, tâm linh, Phật Giáo và các phong tục tập quán đẹp đẽ ngàn đời, các nét truyền thống văn hóa đặc sắc
Chùa cao

Đền Cao – Hải Dương

Chùa Quán La

Chùa Quán La – Hà Nội

Chùa Tảo Sách

Chùa Tảo Sách – Hà Nội

chùa đại tuệ

Chùa Đại Tuệ – Nghệ An

toàn cảnh

Chùa Từ Đàm – Huế

tượng ỷ lan

Chùa Bà Tấm – Hà Nội